Schwabe Bratislava


Schwabe Bratislava, s.r.o. zastupuje na slovenskom trhu lieky Sinupret, Bronchipret, Kaloba, Amersan, Dentinox N Gel

Domov
Odborná verejnosť
Aktuality
Kontakt
Napíšte nám

Kaloba® 

-  chráni dýchacie orgány pred útokom vírusov a baktérií

-  zvyšuje aktivitu imunitného systému

-  uvoľňuje a pomáha odstrániť hien z dýchacích ciest

 

Bolesť v hrdle? Prechladnutie? Kašeľ?

Tak začína väčšina infekcií dýchacích orgánov. Viete, že asi 90% infekcií dýchacích orgánov je spočiatku spôsobená vírusmi, voči ktorým sú antibiotiká neúčinné? Liečba týchto bežných ochorení je často podceňovaná. Pokiaľ však začnete s liečbou včas, je možné zabrániť zhoršeniu ochorenia.

Originálnym riešením v týchto prípadoch je Kaloba® - moderný rastlinný liek, ktorý si môžete zakúpiť v lekárni bez lekárskeho predpisu.

  

VIDEO : Pozri ako to funguje !

 


 

 

 

 

Popis

 

-  chráni dýchacie orgány pred útokom vírusov a baktérií

-  zvyšuje aktivitu imunitného systému

-  uvoľňuje a pomáha odstrániť hien z dýchacích ciest

 

Bolesť v hrdle? Prechladnutie? Kašeľ?

Tak začína väčšina infekcií dýchacích orgánov. Viete, že asi 90% infekcií dýchacích orgánov je spočiatku spôsobená vírusmi, voči ktorým sú antibiotiká neúčinné? Liečba týchto bežných ochorení je často podceňovaná. Pokiaľ však začnete s liečbou včas, je možné zabrániť zhoršeniu ochorenia.

Originálnym riešením v týchto prípadoch je Kaloba® - moderný rastlinný liek, ktorý si môžete zakúpiť v lekárni bez lekárskeho predpisu.

  

VIDEO : Pozri ako to funguje !

 


 

 

 

 


Dávkovanie

koluba


Príbalová informácia

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Kaloba®
perorálne kvapky
Tekutý extrakt z koreňa Pelargonium sidoides (1 : 8-10) (EPs® 7630)
extrakčná látka: 11 % etanol (m/m)
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Kalobu® pozorne, aby ste
dosiahli čo najlepšie výsledky.
· Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
· Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
· Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 7 dňoch, musíte kontaktovať
lekára.
· Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Kaloba® a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Kalobu®
3. Ako užívať Kalobu®
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Kalobu®
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE KALOBA® A NA ČO SA POUŽÍVA
Kaloba® je rastlinný liek, ktorý patrí do farmakoterapeutickej skupiny prípravkov používaných pri
nachladnutí a kašli.
Kaloba® sa používa pri akútnych infekciách horných dýchacích ciest.


2. SKÔR AKO UŽIJETE KALOBA®
Neužívajte Kalobu®
- keď ste alergický (precitlivený) na extrakt z Pelargonium sidoides alebo na niektorú z ďalších
zložiek lieku Kaloba®.
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Kaloba®
Pokiaľ nedochádza k zlepšeniu príznakov v priebehu jedného týždňa, ak máte zvýšenú teplotu trvajúcu
niekoľko dní, dušnosť alebo vykašliavate krvavý hlien, ihneď sa poraďte so svojim lekárom.
Neodporúča sa podávanie Kaloby® deťom mladším ako jeden rok vzhľadom k chýbajúcim údajom.
Z bezpečnostných dôvodov by ste nemali užívať Kalobu® pri zvýšenom riziku krvácania alebo pri
užívaní antikoagulačných liekov.
Neužívajte Kalobu®, ak máte závažné ochorenie pečene alebo obličiek, pretože pre tieto prípady nie sú
k dispozícii potrebné údaje.
Kaloba® obsahuje 12 objemových % alkoholu.
Užívanie iných liekov
Interakcie s inými liekmi neboli doposiaľ hlásené.


Pretože existuje potenciálny vplyv Kaloby® na parametre krvnej koagulácie, nie je možné vylúčiť, že
Kaloba® pri súčasnom podávaní inhibítorov koagulácie, ako je phenprocoumon a warfarin, zosilňuje
ich účinok.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je
viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Tehotenstvo a dojčenie
Kaloba® sa nesmie užívať počas tehotenstva a dojčenia, pretože pre v tejto oblasti nie sú k dispozícii
potrebné údaje.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Je nepravdepodobné, že by Kaloba® ovplyvnila Vašu schopnosť pri vedení dopravných prostriedkov
a pri obsluhe strojov.


3. AKO UŽÍVAŤ KALOBU®
Vždy užívajte Kalobu® presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii. Ak si nie ste niečím
istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Kaloba® je tekutý prípravok pre perorálne užívanie.
Ak Vám Váš lekár neodporučí inak, je denné dávkovanie nasledovné:
· Dospelí a mladiství nad 12 rokov užívajú 30 kvapiek 3 x denne
· Deti vo veku od 6 do 12 rokov užívajú 20 kvapiek 3 x denne
· Deti vo veku od 1 do 5 rokov užívajú 10 kvapiek 3 x denne
Kvapky užívajte s trochou tekutiny ráno, na obed a večer.
Liekovku držte vo zvislej polohe, prípadne ľahko poklopkávajte na jej dno.
Ako dlho môžete Kalobu® užívať?
Po odoznení príznakov ochorenia pokračujte v liečbe Kalobou® ešte niekoľko dní, aby nedošlo
k recidíve. Trvanie liečby nesmie presiahnuť tri týždne.
Ak užijete viac Kaloby® ako by ste mali
Príznaky predávkovania neboli zaznamenané.
Ak zabudnete užiť Kalobu®
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku
Kaloba® tak, ako Vám predpísal lekár alebo ako je popísané v tejto písomnej informácii.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky, môže Kaloba® spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Hodnotenie nežiaducich účinkov je založené na nasledujúcej klasifikácii podľa frekvencie výskytu:
Veľmi časté:
Viac ako 1 na 10 liečených osôb
Časté:
Viac ako 1 na 100 liečených osôb
Menej časté:
Viac ako 1 na 1.000 liečených osôb
Zriedkavé:
Viac ako 1 na 10.000 liečených osôb
Veľmi zriedkavé:
menej ako 1 na 10.000 liečených osôb vrátane jednotlivých hlásených prípadov
Nasledujúci zoznam nežiaducich účinkov pozostáva zo všetkých reakcií, ktoré sa môžu objaviť pri
liečbe liekom Kaloba® vrátane tých, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vyššej dávke alebo dlhodobej terapii.
Gastrointestinálne ťažkosti ako bolesti brucha, pálenie záhy, nausea (vracanie) alebo hnačka, ktoré sa
môžu vyskytnúť v priebehu užívania Kaloby®, sú menej časté.
V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť mierne krvácanie z ďasien alebo nosa. Hypersenzitívna
reakcia (napr. kožná vyrážka, žihľavka, svrbenie kože a slizníc) bola popísaná v zriedkavých
prípadoch. Tieto reakcie sa môžu vyskytnúť už po prvom užití Kaloby®.
Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytovať závažné hypersenzitívne reakcie s opuchom
tváre, dušnosťou a poklesom krvného tlaku.
Po podaní Kaloby® bolo vo veľmi zriedkavých prípadoch spozorované zvýšenie pečeňových hodnôt;
príčinná súvislosť medzi týmto javom a užívaním lieku nebola preukázaná.
Ako postupovať v prípade nežiaducich účinkov?
Ak spozorujete príznaky hypersenzitívnej reakcie, ako začervenanie kože spolu so svrbením, prerušte
užívanie Kaloby® a ihneď informujte svojho lekára, aby mohol posúdiť závažnosť príznakov
a rozhodnúť o nevyhnutných opatreniach. Pokiaľ sa známky heprsenzitivity vyskytli, liek opätovne
neužívajte.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ KALOBU®
Kalobu® uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Nepoužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a etikete. Dátum exspirácie sa
vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Po otvorení liekovky nepoužívajte balenia s obsahom 20 ml a 50 ml dlhšie ako 3 mesiace.
Rastlinné výťažky vo forme kvapiek môžu po dlhšej dobe spôsobiť zakalenie, ktoré však nemá
negatívny vplyv na účinnosť lieku. Liek Kaloba® je prírodným produktom, môže preto dochádzať
k ľahkému kolísaniu farby a chuti.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho
lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Čo Kaloba® obsahuje
Liečivo je extrakt z koreňa Pelargonium sidoides (1 : 8-10) (EPs® 7630). Extrakčná látka je 11 %
etanol (m/m).

10,0 g (= 9,75 ml) roztoku obsahuje 8,0 g extraktu z koreňa Pelargonium sidoides.
Pomocou látkou je glycerol 85 % a čistená voda.
Ako vyzerá Kaloba® a čo obsahuje balenie
Kaloba® je hnedo zafarbený roztok. Dodáva sa vo veľkosti balenia 20 ml a 50 ml roztoku. Nie všetky
veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG
Willmar-Schwabe-Str. 4
D-76227 Karlsruhe
Nemecko
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa
rozhodnutia o registrácii:
ASI Bratislava, s.r.o.
Grösslingová 58
SK-811 09 Bratislava
Tel.: +421-2/529 24 583
E-mail: asi@computel.sk
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v decembri 2007.

 


Prílohy

Kaloba® je účinný rastlinný liek s unikátnym zložením. Obsahuje špeciálny extrakt EPs® 7630 z koreňa juhoafrickej pelargónie Pelargonium sidoides.